Kế hoạch truyền thông về nông thôn mới và tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật năm 2018